Genom auktion, som

anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande Kronefogde i Roma jernvägsetatioushus fredagen den 24 Februari nästkommande år 1888 kl. 12 på dagen, utbjudes på arrende under femton års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1904, Roma Rosters kungsgård om 5 19/52 mantal i Roma socken af Gotlands Norra fögderi.
Anbuden skola göras i penningar att årligen erläggas; och erhåller den arrendet, hvilken gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af två personer, hvitkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Bef allo ingohafvande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fullgörande under fem år af arrendetiden, affattad i öfverensstämmelse med stadgadt formulär.
Den kostnad, som till trädesbruk och höstsådd äfvensom till höstplöjaing och gräsfrösådd kan vara af Kongl Maja och kronan eller enskild person förskjuten, bär vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättes utan aldrag å arrendesumman. Nuvarande arrendet utgör 5,750 kronor.
Förseglade anbud få till Konungens Befallningshafvande afgifvas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens pröfning.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfrige för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 20 December 1887.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3