Ett fanatismens offer.

I tisdags infördes till härvarande hospital en 17-årig flicka, dotter till statkarlen Jakobsson vid Roma Kungsgård. Hon hade några dagar förut helt plötsligt blifvit vansinnig och man antager att grunden dertill är de täta besöken på de frälstas sammankomster. Åtminstone är vansinnet, art sådan, att man måste anse religions fanatism vara orsaken dertill. Hon vill ut i verlden att predika liksom en gång aposteles Johannes förklarar hon under vilda utrop och åthäfvor. Om hon kan återfå förståndets ljus låter sig ännu ej sägas.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5