Vice pastorsfrågan i Hangvar.

I anledning af det förfalskade namnet å en klagoskrift mot v. pastor Lagerman, inkommen från Hall (icke från Hangvar, som först uppgifvits), hade domkapitlet hos länsstyrelsen anhållit om förordnande af aktor för utredning af förhållandet och dess laga beifrande inför vederbörlig domstol. Länsstyrelsen har härpå svarat:
Då det ärende, som angifvelseskriften afser, ännu icke lärer vara af domkapitlet pröfvadt och anmälan icke skett om åtal mot vise person för begagnande, sig eller annan tillnytta eller att dermed skada göra, af veterligen förfalskad handling, har länsstyrelsen funnit hvad i ärendet förekommit för närvarande icke kunna till någon dess åtgärd föranleda.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6