Slite varfsbolag

har från Bacherska sterbhuset öfvertagits af hrr Gunnar Bachér och Frans Degerman, som igått bolag för bedrifvande af handel, kalkbruks- och varfsaffärer.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11