Lördagen den 18 Februari

från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Johan Kahlström, Anderebåtels i Dalhem, genom egentlig auktion till den mest bjudande försälja till afverkning under 1 års tid växande träd af furu och gran på 15 tunnland uti en under Siggurds hemman i samma socken belägen hage kallad Storhagen. Träden, som äro tjenlige till sågtimmer och bygnadsvirke, utbjudas i mindre utrop, med förbehållen pröfningarätt. Godkände köpare lemnas 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 6 Februari 1888.
L. P. CHRISTENSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12