Domareförordnande.

Svea hofrätt har förordrat v. häradshöfdingen K. I. A. J. Bergström att, i egenskap af särskild ordförande i rådhusrätten i Visby, till behandling företaga en derstädes anhängiggjord rättegång emellan borgmästaren i Visby C. Een och kyrkoherden i Östra Ny församling T. G. Een.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17