Det lönetillägg

ur löneregleringsfonden, som begärts af komminister D. Nystedt, har domkapitlet ansett sig förhindradt söka, enär komministersbefattningen i Vänge redan indragits genom k. resolution af 12 Nov. 1869 och således upphör vid nuvarande innehafverens afgång.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20