Från landsbygden.

Östergarn, 6 Mars.
Att gifta sig
midt i smällkalla vintern och uti ett så stormande yrväder, som knappast någon ungdom bevittnat, syntes häromdagen vara ganska riskabelt. Det finge tvänne unga tu erfara under sista högtiden. I Alskog, brudgummens hem, skulle brölloppet stånda redan i lördags; men vigsel förrättningen skulle försiggå uti härvarande kyrka, ity att bruden var född härstädes. Men bradgummen dröjde till följd af det då rådande yrvädret, och anlände först i söndagsafton. På måndags f. m. vid tiotiden föret kunde den högtidliga akten försiggå ehuru icke under gynsamma omständigheter, ty yrvädret tog åter till med sådan styrka, att återfärden till brudhuset stälde sig enligt mångas omdömen ganska tvifvelaktig. Emellertid så bar det i väg, och har det gick med kronan, och hvad kokarmor sade, det vet ingen här ännu.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20