Vid Gotlands läns Folkhögskola

börjar undervisningskurs för landtbefolkningens vuxna döttrar måndagen den 23 nästa April kl. 10 f. m. och kommer att fortgå under 2:ne månader.
Undervisningen omfattar modersmålet, helsolära, räkning och enkel bokföring vidare handarbeten, strykning och vätning samt praktisk mejerihandtering dervid undervåning lemnas ej blott i smörberedning utan älven i beredning af ost.
Ansökan om inträde, stäld till skolans styrelse och åtföljd af fräjd- och åldersbetyg samt skolbetyg, insändes före d. 1 nästa April till undertecknad. Inträdessökande bör helst halva fyllt 17 år och ega någon kunskap i uppsättande at enklare väf.
Inträdesalgift erlägges ej. För mindre bemedlade är statsanslag sökt.

Hemse 1 Mars 1888.
Th. A. Sätervall.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21