I anseende till afflyttning

från orten finnes till salu en från Myrungs hemman i Linde socken afsöndrad Jordlägenhet om 3 tunnland med derpå uppförd manbygnad af sten under tegeltak, brandförsäkrad till 1,000 kr., samt ladugårdshus, försäkrade till 260 kr. Denna lägenhet är belägen i en naturskön trakt i närheten al Myrungs gård, omkring 0,4 mil från Hemse och ungefär lika långt från Stånga jernvägsstationer. Utom nämda lägenhet äger äfven lägenhetsinnehalvaren ett i närheten liggande 25/624 mantal utan åbygnader vid Lilla Myrungs i Linde, hvilket hemman äfven utbjuder till salu, antingen i förening med den afsändrade jordlägenheten med derpå uppförda åbygnader, eller ock ensamt för sig. Hugade köpare till de båda egendomarne, eller till endera af dem anmäle sig inom nästkommande April månads utgång antingen hos undertecknad, eller hos skolläraren Aug. Fredin i Linde, hvilka lemna närmare upplysningar om köpevilkoren.
Myrungs i Linde den 13 Mars 1888.
Kristina Pettersson.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22