Till kronolänsman

i Hejda och Fardhems ting har länsstyrelsen transporterat och förordnat kronolänsmannen Mathias Emanuel Svallingsson och beviljat honom 2 månaders begärd tjenstledighet från denna tjenst samt förordnat t. f. kronolänsman Kristian Eklund att under sagda tid fortfarande bestrida tjensten.
Likaledes har länsman Svallingsson förordnats att under 2 månader bestrida lediga kronolänsmanstjensten i Burs och Garda ting.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22