Högre allmänna läroverkets utvidgning.

Sedan, såsom vi omtalat k. m:t gifvit tillstånd dertill, att 5,000 kr. måtte öfverflyttas från allmänna läroverkets ljus- och vedkassa till dess bygnadsfond äfvensom till upptagande af ett lån till enahanda belopp antingen nr ljus och vedkassan eller från annat håll till återgäldande af bygnadsfonden, halva nu ritningar, arbetsbeskrifning och kostnadsför slag rörande gamla fattighusets förändring till skollokaler öfverlemnats till rektor. Dessutom har domkapitlet utsett en bygnadskomitd, bestående af rektor såsom ordförande och delegerade för förvaltningen af bygnadsfondene medel jämte en af läroverkskollegiet utsedd person, hvilken har att ofördröjligen gå i förtfattoing om den inköpta egendomens ordnande för dess ändamål. Domkapitlet har tillika beslutit att från länets landsting reqvirera de 10,000 kronor, som år 1879 anslagits >för åstadkommande af Visby elementarläroverkets utvidgande> samt att ej tillsvidare uppsäga till betalning enligt köpekontraktet med Visby stad å köpeskillingen ännu återstående 10,000 kronor.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24