Auktion vid Kisslings i Fole.

Genom offentlig auktion, som fredagen den 13 nästk. April från kl. 9 f. m. kommer att förrättas vid Kisslings i Fole, låter sterbhusdelägarne eller aflidne hemmansägaren Olof Pettersson till den högstbjudande försälja all sin såväl fasta som lösa egendom, den senare bestående af silfver, nysilfver, malm-, koppar-, jernsaker, bleck, porslin och glas. Möbler, såsom bord, stolar, sängar, soffor, byråar, vägg- och toalettspeglar, kommoder, väggur, en välstol med tillbehör. Träkärl af hvarjehanda slag, sängkläder och linne, den aflidnes gångkläder, kör- och åkerbruksredskap, såsom res- och arbetsvagnar, res- och arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, ved. ock foderhäekar, harfvar af olika slag, mullfösor, sladd och kornvält, selar, svänblar, oxok. 1 tröskverk, 1 vindmaskin. Snickare- och smedjeverktyg, tjugor, grepar, spadar, skyfflar, sigd- och yxstenar m. m. Kreatur såsom hästar, oxar, kor, ungnöt, lam och svin.
Fastigheterna 5/16 mtl Kisslings och 11/128 mtl Lilla Sojdeby, den förstnämda väl bebygd och har särdeles god åker och bördig ängsmark samt skog till husbehof och något till afsalu, kommer att utbjudas kl. 12 på dagen med förbehållen pröfningsrätt. Ett i hemmanet intecknadt hypotekslån å 5,084 kronor kan af blifvande köpare få öfvertagas. Öfriga vilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället. Skulle någon försäljning af hemmansdelarne icke komma till stånd, utbjudas de samma på arrende uti mindre lotter under en tid af 5 eller 6 år.
Med betalningen för den lösa egendomen lemnas endast till säkre köpare anstånd till den 1 September detta år, andra ställa godkänd borgen.
Hörsne den 28 Mars. 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26