En brandskadeersättning

af 9,264 kr. 47 öre har af södra häradets brandstodskompromissrätt tillerkänts handlanden J. Malkan i Garda för eldsvådan i hans handelslokal 5 febr. Härför har uttaxerats ett belopp af 4 1/2 öre för 100 kronor försäkringsvärde.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26