Från landsbygden. Stenkyrka.
(Brev till Gotl. Allah.)

Stenkyrka, 4 April.
Agronomen Kihlbergs föredrag
i härvarande sockens skolhus idag var besökt af ett tjugutal landtmän.
Föreläsaren rörde sig hufvudeekligen om hvad i andra föredrag af honom blifvit sagdt om landthushålluingen å ön, och hvilket andra brefskrifvare redan meddelat:
Talaren athandlade bland annat jordens bearbetning och de olika slags verktyg man härtill borde använda. Spetsplog vore att föredraga framför vändplog. Särdeles förordades en a. k. ringvält, der vält ifrågakom. Huru denne skalle förfärdigas billigast athandlande hr K. sedermera och underrättade åhörarn, att ringar med lager till dylik valt kunde tås i Fole gjuteri 30 st. för 50 kronor. Vi ha 100,000 tunland myrjord och blott 112,000 tunland odlad fast mark. Genom torrläggning af myrarna skulle vi få mera an dubbelt så stor skörd på än än vi nu ha.
De närvarande kanske ej trodde på hr Lo tal? sada han. En naningitven person hade på ett åkerland sått 3 1/2 tunna korn och fått 112 eller 115 tunnor igen förlidet år, och detta vore bevis nog.
Vidare hade myrodling den fördel med sig att alla slags skördar kunde fås deraf. För att tillgodogöra oss ladugårdsue afkastning skulle vi inrätta andelsmejerier, fotade på aktier lika med andra dylika på ön. En del af socknens hemmansägare skulle lourna sin mjölk till Tingstade, en del till Lummelunda. På förra stallet hade ej mindre än 85 aktier tecknats från igår till i dag på middagen.
Mejerierna vore bondens sparbank. Då han på hösten sålde all säd, hade han ingen in. komstkälla nu på ett helt långt år; blefve det mejeri fick han kontanter hvarje månad.
En stor del af de närvarande sade sig vara villiga ingå som delägare i de i Tingstäde Lummelunda troligen blifvaude mejerierna, hvilkas aktiers totalsumma skulle vara 5,000 kr. hvardera, och skulle kvar aktie lyda å 50 kronor.
Utsigt finnes att vi snart ha mejerier i gång både vid Slita och i Lärbro.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28