I anseende till afflyttning

från stället låter hemmansägaren Vilhelm Anell, Seigs i Hellvi, genom öppen, frivillig auktion tisdagen den 17 April kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja all sin så väl lösa som fasta egendom; den förra består af ett silfverfickur, en schiffonnier, bord, stolar, sängställen, en skänk; koppar-, jern- och blecksaker, glas och porslin, lagg- och träkärl, kistor, en sädesbing; kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar, kälkar, en släde, karlvar, plogar, vrång- och foderhäckar, mulllösa; en mängd handredskap, en arbetshäst, en ko, en qviga, lam m. m. samt ett parti god och vigtig råg.
Fastigheten består af 41/256 mantl Seigs i Hellvi. Denna hemmansdel, som är besådd med 2 t:r råg, 1 t:a hvete, uthjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet, sådan den nu befinnes med derå uppförda man- och ladugärdshygneder, och att genast tillträdas. Säljaren förbehåller sig pröfningsrätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. Blifvande köpare kunna tå öfvertaga ett i hemmanet intecknadt lån å kr. 2,100. Öfriga vilkoren tillkännagitvas vid auktionstillfället. För lösegendomen lemnas betalningsanstånd till den 1 Aug. för dem som äro kände och vederhäftige, hvaremot andra betala kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 8 April 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30