Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Levide, 11 April.
Till ägodelningsrättsledamot efter P. Rosendahl, Rosarfve i Hafdhem, som afsagt sig förtroendet, valdes vid södra häradsrättens sammanträde 10 dennes nämdeman O. R. Pettersson, Liffride i Stånga. Närmast i röstetal kom hemmansägaren Oskar Petterson, Odvalls i Linde. Röster tillföllo dessutom S. Petterson, Robenarfve i Garda, och F. Hermanson, Halvor i Hafdhem.
Efter valet bjödos valmännen på några enkla förfriskningar, hvarvid tal höllos och skålar föreslogos för den nye ledamoten af O. Petterson, S. Norrby och nämdeman Sahlsten. Värden tackade och sade sig efter förmåga vilja skydda den fattiges rätt.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30