angfartyget_drotten-1928.jpg

Folkhögskolan

och den dermed förenade landtmannaskolan i Hemse afslutade i lördags sitt läsår med examen för den sistnämdas elever. Ett rätt stort antal åhörare hade infunnit sig, bland hvilka märktes landehörding Poignant.
Examen tog sin början kl. 11 f. m. med afsjungandet af en psalm, hvarefter skolans föreståndare doktor Sätervall i korthet examinerade i aritmetik, fältmätning, afvägning samt fysik. Jägmästar Schoug examinerade i skogsskötsel, agronomen af Vetterstedt i landthushållning och hr Hansson i svensk satslära. Samtliga lärjungar afsjöngo i kör några fosterländska sånger under anförande af folkskoleläraren Fredin.
I skollokalen fannos framlagda till påseende lärjungarnas skriftliga arbeten. Dessa bastode af svenska uppsatser öfver väl valda, för det mesta praktiska ämnen, rättskrifningsöfningar, enkel och dubbel bokföring. Dessutom hade lärjungarna under året bildat en fingerad kommun, Högby, samt öfvata i uppsättande af kommunala skrifvelser, såsom kommnualstämmoprotokoll, fyrk- och mantalslängder, debiterings och uppbördslängdor, taxeringslängd, restlängd, inkomst- och utgiftsstat, revisionsberättelse m. m. Äfven var man i tillfälle att se en mängd ritningar af landtbruksredskap, utförda efter naturen, bygnadsritningar, afvägningskartor och profiler. Prof funnes äfven på af lärjungarna utförda slöjdalster, hufvudsakligast smiden, som utförts under ett par timmars öfning i veckan hos en smed.
Strax efter kl. 1 e. m. var examen slut och landshöfding Poignant besteg katedern.
Dagens examen hade visserligen varit kort, yttrade han, men på grund af föregående tentamina kunde den dock anses fullständig. Enligt lärarnas mening hade lärjungarna under det gångna året uppfört sig väl, ådagalagt god flit och förvärfvat goda kunskaper.
Landshöfdingen nämde härefter dem, hvilka af styrelsen tilldelats det anslag för mindre bemedlade, som regeringen till ett belopp af 670 kronor tilldelat denna folkhögskola. Vi upptaga här nedan i sammanhang med öfrige lärjungar stipendiaterna.
Dessutom hade — meddelade landshöfdingen — hushållningssällskapet vilkorligt lemnat ett understöd af 25 kronor i månaden för de 3 gångna månaderna åt de fyra af landtmannaskolans elever, som förbundit sig att vistas 18 månader i Skåne. Understödet berodde på, huruvida hushållningssällskapet för landtmannaskolan erhöll det anslag af 4,000 kronor, det äskat af regeringen och om hvars erhållande man hade godt hopp. De två, som nu för första gången skulle till Skåne på en 6 månaders kurs, erhöllo af hushållningssällskapat ett reseunderstöd af 150 kronor och de 4 af andra årskursen 300 kronor hvar och en.
Landshördingen slutade härefter med följande ord:
Gotland förenade folkhögskola och landtmannaskola afslutar nu sitt första verksamhetsår. I sak är dock skolan densamma som förut. Namnet gör ju ingenting till saken. De två skolorna supplera hvarandra. Folkhögskolan är ej någon pratskola, utan en förberedelse till landtmannaskolan.
Det är kändt, att i folkhögskolan i förstone tillämpades en något ensidig metod — föreläsningans. Denna metod har dock aldrig användte här. Man har i denna folkhögskola jämte föreläsning användt öfverläsning, frågor och svar. Här fins således intet att anmärka, och att skolan vunnit förtroende visar sig deraf att den i förhållande titt folkmängden är talrikare besökt än någon annan i riket.
Men äfven landtmannaskolan kan tyckas vara ensidig den lemnar endast teoretisk undervisning. Detta har man nu sökt afhjelpa med en praktisk kurs. De gamla skolorna lemnade undervisning endast i ortens jordbruk; nu går man längre. Mao vill tema undervisning i ett jordbruk, som står högre än vårt eget. Derfdr skickas eleverna till Skåne. Jag är viss om att för Gotland är detta det rätta sättet att lyfta jordbruket, och jag hoppas att det skall lyckas. Jag tror att den praktiska undervisningen skall — för att begagna en bild från dagens examen — verka som en hittstångekraft. Det är visserligen tungt att lyfta jordbruks', men med Henne som under. ettidspunkt och det långt aflägsna Skåne som kraft, bör det dock ha uteigt till framgång.
Slutligen begagnar jag tillfället att uttrycka styrelsens tack till föreståndaren och lärarna tilvensom till lärjungarna. Dem som resa bort önskar jag »lycka till god fortsättning» och de andra »välkomna åter!» — Tack.
Härefter samlades landshöfdingen, lärarns och en del intresserade personer till en enkel middag på »Nya Hotellet», hvarvid landshördingen föreslog en skål för Hemse folkhögskola, hvilken skål besvarades af doktor Sätervall, som höjde sitt glas för länets höfding, hvilken han i förevarande fall liknade vid Arkimedes, häfstångens fader.
De lärjungar, som nu lemmade skolan, voro följande, hvarvid inom parentes vid stipendiaterna angifves understödets storlek:
folkhögskolan: Lars Petter Viktor Hansson, Othes i Linde, född 66; Olof Petter Adolf Petersson, Vesterväte i Väte, född 66 (25 kr.); Olof Johan Adolf Lindgren, Nygranne i Halla, född 68; Olof Henrik Arvidson, Lindarfve i Ekeby, född 66; Olof Johan Hjalmar Vedin, Botvide i Sanda, född 70 (25 kr.); Elias Laurentins Sigrén, Simnnde i Hejda, född 68; Lars August Arvid Vittberg, Grens i Mästerby, född 70 (25 kr.); Lars Oskar Henriksson, Sixarfve i Alskog, född 68; Johan Anton Hansson, Binge i Alfva, född 69 (75 kr.); Anders Olof Anshelm Andersson, Medebys i Hejde, född 67; Johan Peter Norrby, Smissarfve i Silte, född 66; Rudolf Peter Niklas Bolin, Gandarfve i Alfva född 69 (25 kr.); Karl Oskar Fritiof Petersson, Öfveröstres i Alfva, född 70 (25 kr.); Karl Hugo Larsson, Varbos i Sanda, född 67 (20 kr.); Lars Alfred Jakobsson, Sixarfve i Alskog, född 62 (75 kr.); Jakob Niklas Båtelsson, Hemdarfve i Silte, född 63 (75 kr.); Lars Viktor Anton Larsson, Anderea i Sanda, född 66 (50 kr.); Karl Oskar August Jakobsson, Oblide i Sanda, född 57 (25 kr.); Niklas Johan Konrad Karlsson, Bjers i Lojsta, född 65 (75 kr.); Oskar Anton Johansson Ekeskogs i Kräklingbo, född 68 (75 kr.); Olof Anton Lingström, Leves i Linde, född 65 (75 kr.); Lars Oskar Larsson, Hallbåter i Levide, född 64. S:a 22.
landtmannaskolan: Gustaf Andreas Gottberg, Annexen i Eksta, född 68; Henrik Viman, Henrikedal i Barlingbo, född 72; Johan Niklas Norman, Utbunge i Bunge, född 66; Karl Johan Fredrik Dassow, Kungsgård i Visby, född 67; Herman Niklas Hermansson, Hafvor i Hardhem, född 70; Karl Oskar Henrik Larsson, Qviende i Othem, född 61. S:a 6.
Frän folkhögskolan af på en 6 månaders kurs till Skåne Olof Pettersson, Väte, och Oskar Johansson, Kräklingbo, samt från landtmannaskolan på en 18 månaders kurs, Gustaf Gottberg, Henrik Viman, Herman Hermansson och Oskar Larsson.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31