Auktion vid Gute i Bäl.

Måndagen den 30 innevarande April låta borgenärerna i nämdemannen J. C. Johanssons på Gute i Bäl konkurs medels offentlig frivillig auktion, som börjas kl. 16 f. m, till den högstbjudande försälja deras såväl fasta egendom 1/2 mantal Gute, 723/10,000 mt. Oppuse i Bäl och 41/256 mt. Seigs i Hellvig samt lösöreboet, såsom: guld, silfver-, malm,- tenn-, jern- oeh blecksaker, trä- och husgerådssaker ett parti ull och ullgarn, linblår, en mängd beredda och oberedda hudar och skinn; ett parti sågstockar, troder, stör och ved, 2 st. hästar, en kall, 11 st. höns och 3 st. gäss; ett parti hvete, råg, korn, ärter, hafre och potatis. Upplysningsvis må nämnas, att fastigheterna i Bill ha undergått laga skifte och är Gute utmärkt väl bebygdt, har omkring 100 tonland god åker och äng samt 400 tunland skogbeväxt hagmark. Köparen af Gute får öfvertaga ett å bemmansdelen varande hypotekslån ä 13 eller 14000 kronor oeh skall vid klubbslaget betala 1000 kronor samt ställa nöjaktig borgen för hvad som öfverstiger inteckningen, — Tillträdet oeh öfriga vilkor för fastigheterna, som utbjudas kl. 12 middagen, blifva tillkännagifna före utropen. För lösa egendomen temnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd.
Bro den 12 April 1888.
JOHAN EKELÖF.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32