Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Salomon Sisefsky att han ämnar fortfarande utötva handel vid Kyrkeby i Hangvar socken under firma S. Sisefsky.
Visby i Landskansliet 19 April 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33