Lagfart

söktes i dag hos rådhusrätten af handl. Aug. Johansson å fastigheten nr 34 i St. Hansrotens 1 qvarter, som af honom inköpts för 21,000 kr. från enkefru Sofia Möller, samt af enkan Anna Olivia Johansson å fastigheten nr 54 i Norderrotens 2 qvarter, som till henne öfverlåtits af Brita Karolina Smitt mot lifstids underhåll.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33