För beväringen

vid Gotlands infanteriregementeri och artillerikår har k. m:t faststält som instruktioner, att samöfning af beväringsmännen och stamtruppen skall äga rum till den utsträckning, som denna senares öfningar kräfva; sådana afvikelser från faststälda instruktionen skola dock göras, hvilka betingas så väl af samöfningen som af beväringsmännens per. sonliga beväpning; vid Gotlands artillerikår skall sistnämda instruktion endast i tillämpliga delar gälla till efterrättelse. Vid fältartilleriet beväpnas beväringsmännen med sabel, hvarjämte för målskjutning skall tillhandahållas dem erforderligt antal revolvrar.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36