Hangvars församling

har öfverklagat domkapitlets beslut i den omskrifna skolfrågan, hvarigenom, som vi omtalat, Hangvarsboarne åledes vidtaga åtskilliga förbättringar med afseende på församlingens skolväsen.Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39