Borgenärerna uti M. J. Gutbenbergs

på Gute i Bäl socken konkurs äfvensom inteckningshalvarne uti massans fastigheter 11/32 mtl Gute och 31/128 sett Norrgårda i Vallstena kallas att sammanträda i gäldenärens bostad lördagen den 9 nästkommande Juni kl. 1 e. m. dels för att antaga eller förkasta vid då blifvande auktion å massans fastigheter gjorda anbud dels ock för att bestämma arvode för fastigheternas för vanning och höras i andra konkursboet rörande ärenden.
Bro den 22 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42