Genom auktion,

som fredagen den 1 nästkommande Juni kl. 4 eft. midd. föbrättas inför fattigvärdsstyreleen härstädes i den sessionsrum på fattighuset kommer att till den minstbjudande upp låtas leveransen af 100 kastar under sistlidne vinter huggen furuved, 3 fot lång inom hugget, grof, klulven, rak, utan grenar och knaggar, aä att den må kunna uppstaplas utan hålor och mellanrum.
Leveransen skall vara fullgjord inom den 1 September detta år.
För godkändt inrop skall borgen ställas, förbehållande sig styrelsen prålniugsrätt at blifvande anbuden.
Förseglade sådana må före auktionen inlmnas till sysslomannen å fattighuset och kunna anbud göras så väl på hela partiet som på mindre delar deraf, dock icke under 25 kastar;
Betalning erhålles, då åtagen leverans är fullgjord och godtagen.
Visby den 2 Maj 1888.
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42