Tjenstledighet

från domkapitelsgöromålen under ferietiden har beviljats lektorerna Fagerholm och Höjer, med skyldighet att i dem deltaga under den tid de vistas härstädes.
— Kronolänsman Bernhard Bolin har af länsstyrelsen beviljats tjenatledighet från 1 nästkommande Juli till årets slut och har derjämte förordnats kronolänsmannen G. Boberg att under denna tid bestrida länsmanstjensten i Lina, Halla och Kräklinge tings distrikt.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44