Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronafogde å Österby gästgifvaregård i Othem fredagen den 20 nästkommande Juli kl 12 på dagen, utbjudes på arrende under tjugo års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1909, kronoholmen Maigö nr 1 i Othem socken af Gotlands norra härad.
Holmen, som är belägen i Östersjön, omkring 3/4 mil sydost från Slitehamn och vid arrendeuppskattningen ansågs utgöra närmare 100 tid, är bevuxen med ett kort och kraftigt gräs, som under gynsamma år lemnar föda till 50 får.
Egendomen utbjudes utan förbehåll af något visst minimiarrendebelopp. Förslag till arrendekontrakt jämte öfriga för kännedom om art endevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens auktuariekoutor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 17 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Juni 1888
N:r 47