Gotlands fornvänner

sammanträdde i lördags afton under ordförareskap af landsekreterare Hambraeus. Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen erhöll ansvarsfrihet. Till ledamot i styrelsen efter ettiden doktor Rosman utsåga lektor M. Klintberg. Sekreteraren tillkännagaf att brandförsäkring af 20,000 kronor å fastigheten blifvit bifallen i Städernas bolag.
Sammanträdet hölls denne gång i det för fornsalen nyinredda rummet, som nästan uteslutande var möbleradt med af framlidne doktor Säve skänkta föremål. Meningen är att för framtiden halva dessa samlade här.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51