Medaljer.

Patriotiska sällskapets större silfvermedalj för lång och trogen tjenst tilldelades i torsdags torparen Jakob Stenberg i tjenst hos häradsdomaren O. Pettersson, Burge i Levide, hos hvilken han tjenat i 48 år samt i 2 år förut hoa dennes svärfader. Landsböfding Poignant öfverlemnade medaljen åt den gamle omedelbart före hushållningsgillets sammanträde.
— Bryggeriarbetaren Erik Petter Siggelin, anstäld hos Bryggeribolaget, hvars firma innehafves af kons. G. T. Romdahl, tilldelades igår genom borgmästare Een patriotiska sällskapets medalj i silfver för 25 års trogen tjenet.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51