Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Tingstäde, 30 Juni.
Var försigtig med eld på vägarne. I förra veckan utbröt eld i och omkring en tun på den s. k, prestvägen emellan Stenkyrka och Tingstäde. Hade vinden varit annorlunda, kunde skadan halva blifvit oberäkneligt stor, nu inskränkte den sig blott till förlust af omkring 50 famnar gärdesgård!
Elden antages ha uppkommit genom att någon förbipasserande kastat en brinnande cigarr i diket, der den torra mossan först antändes och sedermera fortplantade elden!
Regn är mera än någonsin af nöden. — Växligheten har af brist härpå ännu ej tagit fart, och på flere ställen saknas vatten i brunnar.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.