Utmätningsauktion.

Onsdagen den 15 nästkommande Augusti kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af O. J. R. Ahlins egande 5/16 mant. Haltarfve och 2/21 mant. Skradarfve i Väte socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Af dessa fastigheter är 5/16 mant. Haltarfve bebygdt med bonings- och ladugårdshus, innehar 117,47 qvadr.-ref. var åker och tomter, 257,41 qvadr.-äng, 287,07 qv.-r. refvar odlingsmark, 517,68 qv.-r. afrösningsjord och 0,18 qv.r. inpedimenter samt är saluvärderadt till 10,000 kr., 2/21 mantal Skradarfve är obebygdt, utgöres af 63,25 qv.-r. åker, 124,69 qv.-r. äng, 117,04 qv.-r. odlingsmark, 104,46 qv.-r. afrösningsjord och 0,24 qv.-r. inpedimenter samt har blifvit saluvärderadt till 3,000 kr.
Visby i Landskansliet 5 Juli 1888.
E POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.