Utmätningsauktion af Stora Bläsnungs i Vestkinde.

Fredagen den 10 nästkommande Augusti klockan 10 f. m. förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion för försäljning af A. Löthbergs egande 1/4 mantal Roklunds och 1/12 mantal Stora Bläsnungs i Vestkinde socken, egande de, hvilka halva fordran, som skall ur dessa fastigheter gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Dessa hemmansdelar, som ligga i sambruk, och af hvilka endast Roklunds är bebygdt med följande åbygnader : ett boningshus at eten under brädtak, en flygelhygnad af sten under spåntak, ett ladugårdshus af trä under brädtak i förfallet skick; ett dito, inredt till lada, lam. och svinhus; ett flöskyorkehus af sten under agtak; ett atträdeshue samt ett ladugårdshus af sten i ofullbordadt skick utan tak och inredning, innehatva omkring 30 tunnland åker, bestående af mylla på lerbotten, omkrim, 10 tunnland äng, omkring 5 tunnland myr, 14 tunnland hagmark samt omkring 50 tunnland utskog, bestående till största delen af odlingsbar jord, och äro salu-värderade till 8,900- kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 5 Juli 1888.
DAN. CALISSENDORFF.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.