Hushållningssällskapet

har idag haft ett kortare sammanträde, utsatt till kl. 11 f. m., men börjadt först kort före kl. 12.
— Af 500 kr., som sällskapet anvisat till nötboskapspremieringen för innevarande år hade endast 375 kr. behöft användas, deraf 225 till premier. Under sådant förhållande beslöt sällskapet, att anvisade 100 kr. för länsveterinärens resor vid dessa premieringar skulle utgå af detta anslag i stället för såsom förut beslutits af dikningsanslaget.
— Äfven för nästa år ansåg förvaltningsutskottet, att sällskapets tillgångar icke medgårve högre anslag till nötpremieringar än 500 kr. Genom de i år utdelade frisedlarna (som berättiga till afgiftsfri betäckning af tjur och hvilka skola af sällskapet inlösas med 2 kr. ) och genom större tillslutning vid nästa hos utställningar ansåg utskottet att man år 1888 med nödvändighet måste vara beredd på högre belopp. Sällskapet beslöt derför dels att af egna medel anslå 500 kr., dels att hos landstinget göra framställning om ett anslag af 1,000 kronor. Likaså beslöt sällskapet ingå till landstinget med framställning om förnyadt anslag af 1,200 kronor till stipendier åt landbrukslärlingar för 1 1/2 års kurs i Skåne, för hvilket ändamål sällskapet af egna medel bidrager med 600 kronor.
— Åt sällskapets sekreterare anvisades 50 kronor såsom arvode för hans arbete vid krets hushållsgillen
— I sällskapet invaldes landtbrnksingeniör Roos, länsveterinär Wetterström och landtbr. Emil Johansson, Kodinge i Hemse.
— I styrelselsen för landtmannaskolan återvaldes i tur afgående dr Nyberg med ingenjör Warfvinge till ersättare.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.