Mejeri i Vesterhejde.

Vid gillesmötet med Stenkumla och Banda ting väcktes af några för mejerifrågan intresserade landtbrukare förslag om bildandet af ett andelsmejeri inom Stenkumla pastorat och beslöts för att få frågan realiserad hänvända sig till agronom Kihlberg. Han har nu också efter afslutade gillesmöten från och med sistliden måndag till och med i går inom förutnämda pastorat lyckats bilda ett bolag, hvars teckningssumma med 600 kr. öfverstigar minimibeloppet 6,000 kr. Hvarie aktie lyder på 60 kr.
Vid i går hållet sammanträde med aktietecknarne valdes interimstyrelse, bestående af rådman K. G. Tiberg, ägare till Bjers, kapten Hjalmar Bolin på Suderbys, landtbr. Stålhandske, Vible, hr John Eneqvist, Kuba och skolläraren N. P. Salsten i Stenkumla, med hr Joh. Gardell i Martille och arrendatorn Olof Pettersson i Källgårds till ersättre.
Åt denna styrelse uppdrogs att genast hos k. m:t begära fastställelse å bolagsordning för det nybildade mejeriet, äfvensom att anskaffa bygnad m. m. så att mejeriet redan i början af September kan komma i verksamhet.
Åt hr Kihlberg uppdrogs att anskaffa mejerimaskiner med inventarier, äfvensom en sädestriör, som för bolagets räkning skall inköpas.
Mejeribolaget ämnar hålla försäljningslokaler i Visby, hvilka medels telefon skola stå i förbindelse med mejeriet.
Vid sidan af maskisrummet kommer ett badrum att inrättas, der varma karbad och ångskåp kunna serveras.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.