Genom auktion,

som tisdagen den 24 Juli kl. 10 f. m. förrättas vid Hagvards i Follingbo, försäljes Lars Pettersons konkursmassas fastighet 5/12 mantal klagvarde och 1/4 mantal Klinte i Follingbo. Af köpeskillingen erlägges kontant en tiondedel. Pröfning sf anbuden förbehålles.
Endre den 5 Juli 1888.
C. V. GARDELL.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.