Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handels. registrets utdelning lör enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Josef Jacob Malkan att han ämnar fortfarande idka handel i Garda socken under firma J. Malkan;
Lars Adolf Pettersson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i När socken under firma L. A. Pettersson.
Visby i Landskansliet 9 Juli 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.