Genom auktion,

som anställes såväl inför konungens befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde i Roma jernvägs stationshus måndagen den 20 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen, utbjudes på arrerde under femton års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid är 1904, Roma klosters kungsgård om 5 19/32 mantal i Roma socken af Gotlands norra fögderi.
Nuvarande arrendet för egendomen utgör 5750 kronor.
Anbuden skola göras i penningar att årligen erläggas, och erhåller den arrendet, bvilken gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast afiernna en af två personer, hvilkas vederhäftig. het är af verlerbö.ande domare eller konungens befallningshaf vande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrende skyldigheternas fullgörande under fem år af arrendetiden, affattad i öfverensstämmelse med stadgadt formulär.
Förseglade anbud tå till konungens befallniogshatvande afgifvas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Koagl: Domänstyrelsens pröfning.
Förslag till arrendekontrakt jämte öfrige för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 30 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.