I handelsregistret

för Visby stad intogos anmälanden
1888 den 11 Juli
af Lars Niklas Berggren att fortfarande idka skomakerirörelse under firma L. N. Berggren och
af Johan Henrik Lundberg att fortfarande idka skomakerirörelse under firma J. H. Lundberg.
1888 den 18 Juli
af Carl August Sandberg att forrtfaranda idka smidesrörelse under firma C. A. Sandberg; samt
af Gotlands tryckeriaktiebolag: att ordning för bolaget faststäldes f Kungl. Majt. den 31 December 1877 och antogs vid bolagsstämma den 6 Februari 1878 samt undergick förändring genom beslut den 2 sistlidna Juni, derå fastställelse meddelats den 22 i samma månad: att bolaget har till ändamål att idka boktryckerirörelse och dermed sammanhängande verksamhet: att aktiekapitalet, som är till fullo inbetaldt, utgör 33,000 kr., fördeladt å 165 aktier, hvardera å 200 kr. och stälda till viss man: att bolagets styrelse har sitt säte i Visby och består af verkställande direktören, Johan Josef Ossian Jeurling härstädes, som tecknar bolagets firma: samt att tilkännagdvanden för aktieegarne skola införas i allmänna tidningarna.
MAGISTRATEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.