Tillkännagifvande.

Innevarande års allmänna länstäflingskjutning om statens pris kommer att enligt Konungens Befallningshafvandes bestämmande försiggå torsdagen den 9 instundande Augusti och om så erfördras påföljande dag. Skjutplatsen blifver i likhet med de närmast föregående åren invid Visborgs kungsladugård och kommer vid skjutningen att gälla följande bestämmelser :
Skyttarne skola inställa sig vid stadens södra port förstnämnde dag kl. 7 på morgonen för att under vederbörligt befäl uttåga till skjutplatsen, der upprop och indelning i skyttelag äger rum. Berättigade att deltaga uti täflingsskjutningen äro alla de skyttar 80M vid målskjutningen inom skyttegillena i 3 serier om 8 skott på 800 fots afstånd uppnått minst 40 poäng i hvarje serie emot tafla at nedannämde storlek. Skjutningen försiggår på samma alstånd som inom skyttegillena eller 800 fot emot tioringad tafla af 6 fots diameter och 6 decimaltums prick i en serie om 8 skott, hvilka alltså skola analogis omedelbart efter hvarandra.
Skyttarne skola ifrån anviste och numrerade platser aflossa sina skott, stående och utan stöd samt i den ordning de blifvit i skyttelag indelade. Endast gevär af någon lör svenska armsen till krigsbruk gällande modell få användas och är sålunda icke medgifvit att begagna s. remingtonstudsare eller gevär, försedda med solsigten, diaptrar och dylikt. Misslyckadt skott, felskott eller skott på orätt tafla får icke om skjutas eller på annat sätt medtagas i beräkningen af poängtalet. Ammunition till remingtongevär tillhandahålles å stället mot betalning. Skjutningen tager sin början då skyttelagindelningen försiggått omkring kl. 8 f.m., men är det älven medgifvet skyttar från södra bataljonens gillen, hvilka ankomma med morgonens jernvägståg, att få anmäla sig intill kl. 11 f.m. första dagen.
Det är såväl för skyttar som tör åskådare strängt förbjudet att beträda skottlinjen eller den öppna plats emellan skyltacne och taflorna samt vidare ner till sjön, hvilken kommer att instängas med linor och flaggor. Likaledes må ingen under pågående skjutning taga väg till skjutplatsen sydvest ifrån Frid hemshållet, kommande det sålunda fridlysta området att utmärkas med röda flaggor. Äfvenledes åtvarnas för vistelse i båt på sjön midt för skjutplatsen i närheten af stranden,
Ofriga föreskrifter till betryggande af ordning och säkerhet, som någon af bestyrelseledamöterna kan finna skäligt meddela, skola noggrant iakttagas och af skytt, bom deltager i täflingen, vid äfveotyr att varda såväl derifrån, som ifrån pris utesluten.
Af statsmedel anslagne 487 kronor till målskjutningapreinier komma att fördelas i omkring 20 penningpris ifrån 50 till 10 kronor. För rätt att undfå högsta priset fordras att halva uppnått minst 56 poäng och för mindre pris åtminstone 32 poäng. Prisutdelningen kommer att verkställas så fort eke kan efter slutad täflingsskjutning.
Vederbörande ordförande och instruktörer i skyttegillena anmodas att ofördröjligen föranstalta om de sedvanliga gillesskjutningarna, på det så många som möjligt måtte uppnå det stadgade antalet af 40 poäng i 3:ne serier, hvilka dock kunna tå tagas från gillenas samtliga skjutningar under året.
Uppgift å de skyttar inom gillena, hilka på förestående grunder äro berättigade att deltaga i länstäflingaskjutningen skall senast den 6 nästk, Augusti vara aflemnad till jägmästaren m. m. J. O. Sylvan, boende i huset nr 6 Klemensgatan.
Visby 21 Juli 1888.
BESTYRELSEN.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.