I gällande helsovårdsstadga

är föraskrifvet, att afträdeshus skola vara så inrättade, att orenligheten skall, der ej annorlunda är bestämdt i den ordning helsovårdastadgan angifver, emottagas i lätt flyttbara kärl Ett genomförande af denna förstnämda föreskrift, som blir oundviklig om annat tillvägagående icke kan vinna godkännande, måste komma att i högst väsendtlig grad fördyra husegares kostnad för renhållningen, jämte det att detta renhållningssystem, som förutsätter att latrinkärlen ofta tömmas, under transporten på stadens smala gator, måste hilka allt annat än behagligt. Genom användning af torfströ i latrinerna synes emellertid en utväg vara funnen för beredande af ett renhållniugasystem som, om det rätt tillämpas, kan blif va ur helsovårdens och snygghetens synpunkt fullt tillfredsställande på samma gång som detta systems användning kan för husägarna bereda till och med någon inkomst. För utfinnande af ett annat tillvägagående vid latrinrenhållningen är det som helsovårdsstadgan, enligt h vad här otvan omförmälts, bestämt såsom regel, har, på Stads. fullmäktiges framställning, Helsovårdsnämden temat vederbörande husägare anstånd till detta års slut och halva stadsfullmäktige derjämte tillsatt en komité, som skulle vidtaga för ofvan antydda ändamåls vinnande nödiga åtgärder. Det är likväl uppenbart, att det ytterst beror på husägarna ojettva, att praktiskt visa torfströsystemets användbarhet och lämplighet och att derigenom bespara sig de kostnader, som en eljest oundviklig tillämpning af helsovårdsstadgans ofvannämde föreskrift måste komma att medföra. Komiterade få derf öre allvarligen uppmana stadens husägare att, synnerligen nu under den varma årstiden, vid sina afträden använda torfströ såsom desinfektionsmedel och hvilket till billigt pris tillhandahålles af handlandena Klingwall och Dagerman.
Mindre bemedlade kunna kostnadsfritt erhålla torfströ, efter anmälan hos handlanden Alfred Palm.
Visby den 19 Juli 1888.
Komiterade.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.