I ångaren Visbys lustresa

i går till Klinte och St. Karlsö deltogo från Visby ett hundratal personer, mestadels Visbybor, men äfven många resande och botanister. I Klinte der en del resande qvarstannade tillkommo ytterligare omkring 180 personer från närliggande socknar samt tre velocipedåkare som på 3 timmar färdats från Visby till Klinte.
Kl. 1 ankrade ångaren i Norderhamn, der flere fiskarebåtar mötte för att föra i land de resande, hvilket ock genast började. Snart nog vom alla landsatta på ön, der man nu såg spridda grupper än här och än der i bergsskrefvorna samt vid den nya fyren, som de flesta tycktes vara angelägna att bese.
Nedan före half fyra började-en del åter ge sig af till ångaren, men ändock dröjde det ganska länge innan alla kom-mo ombord, troligen derför att ej så många båtar hölls i till slut med utforslingen; rusning vid båtarnas landningsställen började synnerligast af landtbefolkningeu och förvirringen ökades än mera, då en person, som var illa underrättad, meddelade att ångaren skulle gå precis kl. 4 och lemna dem qvar på ön som då ej hade hunnit komma ombord.
Lyckligtvis gick dock allt utan något missöde och så ångade Visby i väg åt Klinte, der ångaren Klintehamn ungefär samtidigt inkom. Efter endast ett kort uppehåll derstädes fortsattes resan och strax efter 7 var ångaren åter i staden.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.