Prins Karl

kommer flån Furubjers in på ett besök till Visby i morgon middag. Prinsen har nämligen uttryckt en önskan att taga vår stads sevärdheter i närmare betraktande, hvadan besöket härstädes kommer att användas till att bese ruinerna. Klockan 6 eftermiddagen lär — efter hvad det förljudes — middag att intagas hos landshöfdingen, hvarefter prinsen på aftonen afreser till Fridhem, der han stannar öfver söndagen.
Badsocieteten lär vara betänkt på att någon dag i nästa vecka anordna en bal, hvartill prins Karl skulle inbjudas. Som man på samma gång ville se inom sin krets de här förlagda generalstabsoffice. varna, torde balen, med hänsyn till såväl prinsens som dessas strängt upptagna tid, kunna gå af stapeln först om lördag åtta dagar.
Den dagen lär emellertid vara bestämd för prins Karls afresa från Gotland.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.