Norra häradets brandstodskompromissrätt

har i dag haft sammanträde å hypoteksföreningens lokal härstädes.
Då samtliga socknarna, med undantag af en enda, i hufvudsak antagit de föreslagna förändringarna i föreningens stadgar, ha dessa i dag inlemnats till länsstyrelsen för erhållande af fastatällelse.
I sammanhang härmed har beslutats att hos k. m:ts befallningshafvande begära rätt för föreningen att utan föregående utslag och dom få exekutivt uttaga resterande argiftar.
Vid sammanträdet beviljades följande brandskadeersättningar:
till smeden Nils Olsson, Suderbys i Bro kr. 32:—; löjtnant E. Löfvenberg i Stenkyrka 265:—; Fole socken för skolhuset 274:—; skollärare G. A. V. Ljungberg i Fole 21,—; kapten Oskar Ericsson, Hästnäs 50:—.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.