Prins Karl

anlände, såsom bestämdt var, i lördags afton vid 3/4 6 tiden från Furubjers in till Visby samt åkte direkt till landshöfdingeresidenset, der middag intogs vid 6-tiden. Till denna, som ej alls hade någon offciel prägel — prinsen hade särskildt undanbedt sig detta — voro inbjudna endast 7 eller 8 personer.
Efter middagen företogs i vagn en promenad rundt staden med utfärd genom Söderport efter alldeles samma plan som under furstebesöket härstädes föregående vecka.
Vid ankomsten till Norderport varsnades just tyska flottiljen ute vid horisonten och man stannade der ett ögonblick för att taga densamma i betraktande.
Färden gick sedan utefter Strandvägen, Studentallen och Strandgatan och uppför Späcksrum till Sankt Nikolai ruin, hvilken jämte frimurareträdgården besågs under en stund. Såsom ciceron tjenstgjorde lektor Bergman. Vidare gjordes besök i Helgeandskyrkan, från hvars öfversta del utsigten över staden och hafvet togs i betraktande, hvarjämte man med kikare ytterligare iakttog den kejserliga eskadern.
Besök gjordes också i domkyrkan samt i S:t Karin, hvarifrån färden ånyo stäldes till residenset, der té intogs.
Här hämtades prinsen vid 10-tiden af ekipage från Fridhem.
Innan färden ditut företogs, gjordes en omväg till Sankt Lars, der anstalter vidtagits för att gifva prinsen tillfälle att åse ett liknande skådespel, som bjöds det sachsiska konungaparet samt kronprinsparet.
Den vackra ruinen var äfven nu upplyst af olika färgade bengaliska eldar och den hvitklädda nunnekören sjöng äfven nu från de i murarna dolda gångarne Söhrlings vackra mässa »O sanctissima», hvarefter fröken Selma Söhrling på sitt vanliga anslående och fulländade sätt sjöng »Gotlandsvisan» och »Solveigs Sang» af Grieg.
Prins Karl uttryckte sin synnerliga belåtenhet öfver den lilla vackra ruinfesten och uppdrog åt direktör Söhrling att till såväl fröken Söhrling som de öfriga i kören deltagande damerna framför hans hjertligaste tack.
Naturligtvis hade såväl utanför som inne i ruinen samlat sig mycket folk för att uppfånga en skymt af den hurtige och flärdfrie kungasonen.
Vid affärden från Sankt Lars höjde landshöfdingen ett »lefve hertigen af Vestergötland!» hvilket besvarades af de kringstående med ett fyrfaldigt hurrarop.
Under hela gårdagen stannade prinsen på Fridhem och anlände först kl. 1/2 8 i går afton i prinsessans ekipage till staden. Här väntade hästar från Furubjers, som förde honom ut till hans tillfälliga hem på Gotland.
Prinsens utresa är nu definitivt bestämd till lördag afton.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.