Hushållningssällskapet

har i dagarne utsändt sin redogörelse för 1887 åra verksamhet. Den samma innehåller vidlyftiga och sakrika redogörelser för väderleken och årsväxten, åtgärderna för befrämjande at jordbruk och boskapskötsel, möten och utställningar, hushållningssällskapets allmänna verksamhet, kommunikationer, handel och näringar. Som bilagor medföljer en del uppsatser och arbetsberättelser från områden, tillhörande sällska. peta verksamhet, och hvilka delvis noder det gångna året redan sett dagen i denna tidnings spalter. Berättelsen afslutas med en förteckning öfver hushållningssällokapeta ledamöter, hvilka enligt denna, utgöra 609 inom länet, deraf 64 på Visby stad, samt utom länet 17 och 4 hedersledamöter — hvarjämte finnas upptagna åtskilliga räkenskapstablåer.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.