Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde i Follingbo skolhus lördagen den 18 nästkommande Augusti, klockan tolf på dagen, utbjudne på arrende under fyra års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid å 1893, indragna hospitalslägenheterna 2:ne egolotter tillsammans innehållande 463 qvadrat-ref 54 ge.-stänger inrösningsjord och 227 qv.-ref 38 qv.-stänger afrösningsjord, jemte den vid Gudemyr belägna Lars Larssons hage om 158 qvadrat-ref 37 qvadrat-stänger, tillsammans innehållande 849 qvadrat-ref 29 stänger egoareal i Follingbo socken och Gotlands norra fögderi.
Nuvarande arrendet för egendomen utgör 431 kubikfot spännmål, hälften råg och hälften korn, som låses i penningar efter det i länets markegångs taxa för året fasts'älda medelmarke, gångspris.
Anbuden skola göras i spannmål af of vannämnda slag, att årligen erläggas; och erhåller den arrendet, hvilken gjort högsta antagliga anbudet, Obestämda anbud upptagas icke till pröf Ding. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af två personer, hvil. kas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Befallnings. kalvande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fallgörande under arrendetiden, affattad i öfverensstämmelse med stadgadt tur mulär.
Den kostnad, som till trädesbruk och höstsådd ätvensom till höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af Kungl. Maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättas utan aldrag å arrendesumman.
Förseglade anbud tå till Konungens Befallningshafvande algitvas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens pröf Ding.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfrige för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar Sonas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens auktuarielsontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 16 Juni 1888.
Landshöfdinge-Embetet:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.