Ett storartade sångarbesök

ha vi inom den närmaste tiden att förvänta hit till Visby. Enligt meddelande hit till enskild person från Helsingfors, skulle den stora finska sångkören M. M. (Muntra Musikanter) vara att förvänta hit omkring 17 dennes på genomresa till Köbenhavn, der kören skall uppträda vid utställningen. Åttio man stark skulle kören anlända hit med särskild förhyrd ångare.
Da finska sångarna äga stort rykte, ett rykte som de väl förtjena. De äro ej heller obekanta i Sverige, ty de oppträdde i Stockholm för tre år sedan, och deras prestationer slogo till och med oss svenskar med förvåning. Vi äro ej så litet stolta öfver vår studentsång — och detta med rätta — men fråga kunde dock vara, om ej M. M. gjorde våra studenter äran stridig såsom de förnämsta sångare i norden, såväl hvad sammansjungning som nyansering beträffar. Den, som en gång varit i tillfälle att höra dem, glömmer aldrig hvilket mäktigt intryck t. ex. »Björneborgarnes Marsch» gjorde, buren af dessa kraftiga, väl skolade röster och genomandad af en glöd, som kom åhöraren att rysa af förtjusning. Eller då de sjöngo dessa sorgbundna finska folkvisor, hvilka äga ett sådan tycke med våra svenska, hvilken skär poesi genomandades då ej sången! Dat bifall, som kom dem till del, var också, stormande, och de festligheter, mei hylika de firades af sina svenska sångarbröder, voro lika storartade som hjertliga.
Kören är ej i ordets egentliga bemärkelse en »studentkör.» Men medlemmarne ha dock varit studenter, fastän de nu hamnat på skilda platser i lifvet. Såsom ett bevis på deras rykte kan förtjena nämnas att de varit särskildt inbjudna till det ryska kejsarhofvet för att sjunga för deras majestäter.
Vi få således ett tillfälle att njuta af en sång, sådan som oss kanske aldrig mera bjudes. Vi äro öfvertygade, att de finska gästerna här skola röna ett varmt emottagande.
Lokalen för konserten är ännu ej bestämd. Ingen af de vid sådana tillfällen brukliga kan här, på grund af körens storlek, komma ifråga. Bäst torde domkyrkan lämpa sig — eller kanske St Karins ruin.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.