Från sjön.

Med sleepers till jernvägen inkom i tisdags till Ystad från Fårösund skonerten Hilmer, kapt. L. Hammarström.
(Meddeladt af kapten Holst). Brigg Maria, kapten Pedersen, passerade Ljugarn 3 dennes från Kotka på väg till Rochestar.
(Meddeladt af grossh. Molander). Skeppet Iris, kapten Hansson, afseglade i lördags från Vestervik med planklast till Rio de Janeiro.
— Skeppet Moya, kapten Högborg, anlände till Ume 2 dennes
— Briggen Svante, kapten Stenberg, anlände 28 Juli till Hernösand.
— Engelska ångfartyget Scotsman, som strandat vid Maraniemi utanför Uleborg, men kommit flott med farten och lupit fullt af vatten, drifvande på lasten, har nu inbergats i hamn och tätats af bargnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Neptun och Eol, hvarefter ångfartyget, då vädret passar sig, skall bogseras till Stockholm för att reparera lidna skador.
— Dykeribolaget Neptuns bergningsångare har från vraket till engelska ångaren Great Yarmouth, som förliden höst strandade vid Åländska skären, bergat större delen af lasten, bestående af plankor, som nu lossas från en bergningspråm till bolagets upplagsplats vid Djurgårdsdockan.
— Danska skonerten Olga, kapten Petersen, från Råå, som, på resa från Hernösand till Köbenhavn med last af trävaror, under hårdt väder sprungit läck i Östersjön och vattenfylts, har af Neptunbolaget provisoriskt tätats och bogserats till Stockholm för att lossa sin last och undergå nödiga reparationer.
— 31 sistlidne Juli strandade å ett 3-fots grund vid klippan Märket i norra ändan af Ålands haf norska skeppet Hildegard, hemma i Kristiania och fördt af kapten Torskildsen, på resa från London till Hernösand i ballast.
— Svenska barkskeppet Mary Elisabeth, på resa från Port Victoria (Sydaustralien) till Kanalen med last af hvete och mjöl, inkom 26 Juni till Adelaide med läcka, erhållen 18 Juni under en häftig storm, åtföljd af svår sjö, som förorsakade åtskilliga skador om bord, Roderkistan ramponerades betydligt, och som fartyget hade ända till 3 fot vatten i rummet och pumparna ständigt voro i rörelse, måste man fortast möjligt ingå i nödhamn. Fartyget kommer att lossa och reparera i Adelaide.
— Kapten Bogström, förande ångfartyget Theckla, hemma i Stockholm, har 30 sistlidet, Juli under Gross Horst å tyska kusten påträffat galeasen Wilhelm, förd af skepparen Schwerdtfeger, på resa från Rügenwalde till Stralsund med last af bräder. Galeasen hade natten förut, då den befann sig en mil från Graifawalder Vie, haft att kämpa emot en svår VNV storm, hvarvid en mast, bogspröt, roder och en del af den af bräder bestående däckslasten gingo förlorade. Fartyget var fullt af vatten och i fullkomligt hjelplöst tillstånd. Den af skepparen och en man bestående besättningen räddades af kapten Bogström ombord till Theckla och landsattes 31 Juli i Stettin.
— Skonertekeppet Kurir, Bengtsson, hemma i Varberg och på resa från Aalborg till Söderhamn i barlast, öfverseglades i onsdags utanför Öland af en engelsk ångare. Besättningen öfvergaf fartyget i sjunkande tillstånd och kom i land på kusten.
— Enligt Bureau Veritas senaste berättelse halva i Juni månad d. å. förlist 7 amerikanska, 18 engelske, 1 danskt, 2 holländska, 11 franska, 5 tyska, 1 grekiskt, 7 italienske, 6 norska, 2 portugisiska, 1 ryskt och 5 svenska segelfartyg, tillsammans 66. 1 detta antal inbegripas 5 fartyg, om hilka all underrättelse saknas. Af ångfartyg förliste samma månad 1 amerikanskt, 6 engelska, 2 tyska och 1 spanskt, tillsammans 10.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.