Från landsbygden.

Södra Gotland, 4 Augusti.
Årets höslåtter, kan nu sägas till större delen vara afslutad på södra delen af Gotland. I allmänhet har en jämförelsevis god skörd erhållits å den naturliga ängsvallen.
På tal om slåtter kan jag ej underlåta att anteckna några ord om de e. k. Slåtterölen eller kanske rättare sagdt slåtterkalasen, som årligen gå af stapel i dessa trakter. Vid en sådan förrättning, år det vanligt att hvar och en bjuder på både ett och annat, och ej minst spritvaror i de hem der sådant nyttjas. Det går också ibland rätt muntert till, när otendagen, som vanligen består af hvetebröd, smör, kaffe med dopp och bränvin, blifvit vederbörligen inmundigad. Då drages äfven hank, bleisträ, krokfinger, jämte mycket annat i samma stil under en half, ja stundom en hel timmes tid. När sedan hela slåtterstyrkan, som på åtskilliga ställen uppgår ända till 30 man, kommit i Sitt slag, hurras otendag som det heter, för att betyga tacksamhet för välfägnaden äfvensom för att närgränsande må få höra att välfägnaden varit riklig. Derefter går åter arbetet med fördubblad fart.

Bättre sent än aldrig säger ett gammalt ordspråk; ock detsamma tänkte bestämdt också vamlingboborna i måndags, då de på extra kommunalstämma beslöto att ur sockenmaganet uttaga och till vederbörlig befodran aflemna 30 kubikfot råg, för de brandskadade i Sundsvall och Ume. Sedan numera nödhjelpskomiten i Visby afslutat sin verksamhet, trodde många att ej Gotlandsbolagets båtar skulle öfverföra spanmålen fraktfritt; man på derom hos vederbörande gjord förfrågan, lär svaret utfallit fördelaktigt, hvadan sädpartiet i morgon troligen afskickas från Burgsvik med ång. Klintehamn till Stockholm för vidare befodran.

Olyckshändelse. En bondhustru, som för en liten tid sedan var sysselsatt med forslande af hafstång, (e. k. släke,) från stranden, dervid oxar begagnades som dragare, råkade dervid under passerandet utför en backe, få högra armen under hjulet, hvilken mycket illa tilltygades, så att hon för en längre tid är urståndsatt att förrätta något arbete.
En adertonårig bondson, som vid sysselsättningen med en foderhäcks iordningsställande, på något vis halkade, fick dervid ena foten bruten så att han numera måste fortskaffa sig med tillhjelp af kryckor, sedan han återkommit från lasarettet i Visby, der han sökt läkarehjelp.

På grund af den klena afsättningen för slipsten, som detta år ägt rum, ha åtskilliga skutor redan lagt upp och afslutat sjöfarten denna sommar. En och annan, som föregående åren utskeppat sandsten på inrikes orter, har nu gått utrikes för att erhålla bättre afsättning för denna vara.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.