Länstäflingsskjutningarna

i går på slätten invid Visborgs kungsladugård gynnades visserligen af en klar och solbelyst himmel, men en tämligen stark blåst försvårade i högst betydlig grad skjutningen och gjorde, att resultatet af täflingen ej blef så vackert, som det helt säkert eljas skulle ha blifvit.
Skjutplatsen var som vanligt inhägnad med flaggor och vimplar hvarjämte tre tält voro uppslagna, ett för ammunitionen m. m., ett för bestyrelsen samt ett för marketenteri.
Sedan skyttarna tågat ut till banan, tog skjutningen sin början. Inalles hade anmält sig 206 skyttar från länets alla gillen, men endast 175 hade infunnit sig för att deltaga i täflingen. Skjutningen verkstäldes af 8 skyttelag om 20 man samt af 2 lag på respektive 10 och 5 man. Serien var 8 skott mot 10 ringad tafla.
Sedan protokollen vid 1-tiden hunnit granskas och åtskilliga omskjutninger verkstälts, uppgjordes prislistan, hvilken vi här meddela:

pristagare skyttegille ringar pris
N. E. Hesselgren Visby 57 50 kr.
O. Petterson Dalhem 55 40 kr.
K. Klasen Hafdhem 55 30 kr.
Gustaf Klingvall Torsburg 53 30 kr.
R. Johansson Väte 52 30 kr.
L. Hallgren Fardhem 50 25 kr.
Oskar Olsson Garda 50 25 kr.
Petter Qviberg Torsburg 49 20 kr.
P. Hedengren Hafdhem 48 20 kr.
Lars Jacobsson Ejsta 48 20 kr.
Alfred Jacobsson Bäl 48 17 kr.
G. T. Jacobsson Visby 48 15 kr.
Adolf Olsson Sanda 48 16 kr.
O. Engström Rute 47 15 kr.
A. Wessman Visby 47 15 kr.
Anton Nyberg Tingstäde 47 15 kr.
Valfrid Ekelund Sanda 47 15 kr.
Johan Ekedahl Endre 47 10 kr.
E. Kahlström Fårö 47 10 kr.
Karl Björkelund Klinte 46 10 kr.
G. Hansén Dalhem 45 10 kr.
Nils Larsson Östergarn 45 10 kr.
August Pettersson Sanda 45 10 kr.
V. Martin Fårö 45 10 kr.
Albert Kristiansson Ejsta 44 10 kr.
J. Eklöf Bro 44 10 kr.


Prisen, tillsammans 26 stycken om 487 kronor, utdelades af majoren grefve Cronstedt, hvilken derefter med några ord tackade de i täflingen deltagande samt lyckönskade pristagarna. Han påpekade det förhållande, att prissamman i är varit mindre än eljas; men detta berodde dels på att riksdagen ej haft råd till mera, dela att man ansett, det intresset för skyttesaken nu skulle vara tillräckligt stadgadt för att ej helt och hållet bero af pris penningarna. Talaren hoppades att man, åtminstone hvad Gotland anginge, skulle få rätt i detta senare antagande.
Sedan till bestyrelsen för täflingsskjutningarne bragte ett tack för dess osparda möda, höjde major Cronstedt ett lefve konungen och fäderneslandet! — hvilket besvarades med ett fyrfaldigt hurra.
Bestyrelsen intog härefter gemensam middag ute på fältet.
En jämförelse med senast föregående år visar, att skyttarnas antal i fjor var mer än dubbelt så stort som i år eller 340. Prissumman var då 2,020 kronor och prima antal 59.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.